WELCOME TOCONX

A PROFESSIONAL CONSTRUCTION AGENCY

BEGIN

About Us

Everybody Has a Story

Solidt dansk håndværk, ærlig kommunikation og faste aftaler.Den filosofi kendetegner ethvert samarbejde med CONX Entreprenørfirma.Vi ved, at vores succes beror på vores kunders tilfredshed, og derfor går vi aldrig på kompromis med hverken kvaliteten eller den indgåede aftale – og vi forlader aldrig stedet førend du er tilfreds.Vores faglige stolthed, er din garanti for solidt håndværk, udført af erfarne håndværkere og entreprenører.

Hos os er alle kunder lige vigtige, og vi rådgiver samt udfører opgaver for alle, lige fra private husstande, virksomheder og til bolig og ejerforeninger, som ønsker en dedikeret og kompetent sparringspartner, til renoveringsopgaver og nybyggeri. Vi har den nødvendige viden og sans for detaljen, som sikrer det resultat, du fortjener, og med den kvalitet som vi forlanger. Uanset dit behov for entreprenørarbejde, så har vi mandskabet, erfaringen og den rette pris, som matcher behovet.

Erfarne og kompetente medarbejdere:

Vi råder i dag over en erfaren og højt kvalificeret medarbejderstab.Vi sætter en ære i godt samarbejde, faglig stolthed og kvalitet til tiden. Vi har en mangeårig tradition i at videreuddanne vores medarbejdere, og vi gennemgår løbende alt indenfor sikkerhed, håndværk og byggeteknisk forståelse.

 

Med Entreprenørfirmaet CONX får du:

En stærk samarbejdspartner som via kompetencer, dialog og kommunikation sikrer den bedste udførelse af dit projekt.

 

Missionen:

Entreprenørfirmaet CONX har siden år 2010 arbejdet efter tydelige og veldefinerede målsætninger. Dette har betydet, at vi i dag har skabt en kultur i virksomheden, som gør, at vi kan tilgå opgaver med en løsnings- og samarbejdsorienteret indstilling. Denne målrettethed har betydet, at opgaverne bliver afleveret til tiden i den kvalitet – og indenfor den økonomiske ramme – som vores bygherre ønsker.

 

Det står vi for:

En faglig og innovativ stærk virksomhed, hvor samarbejde og integritet er i højsædet

 • Respekt for alle samarbejdspartnere
 • En virksomhed, der skaber mest mulig værdi for kunderne
 • En sikker og samfundsbevidst virksomhed på alle fronter

 

Samfund og socialt ansvar:

I Entreprenørfirmaet CONX tager vi vores samfunds- og sociale ansvar meget seriøst. F.eks. ansætter vi løbendende nye lærlinge.

Vi har stort fokus på at uddanne vores nuværende medarbejdere og samtidig rekruttere nye medarbejdere til at være fremtidens bedste bygningsarbejdere – det gør vi blandt andet ved at uddanne og sørge for, at vores medarbejdere har de bedst tænkelige vilkår til at udføre arbejdet.

 

Kvalitet:

Hos Entreprenørfirmaet CONX har vi stort fokus på kvalitetssikring. Der er ansat en kvalitets- og miljøchef, der dagligt har til opgave at behandle risici og samtidig forbedre arbejderne på vores opgaver. I gennem mange års erfaring er der opbygget en struktur i vores kvalitetssikringssystem, der især tager højde for grænseflader mellem entrepriserne. Vi har haft god succes med dette og fortsætter med at udvikle. Alle byggeprojekter er underlagt vores kvalitetssikringssystem, som er godkendt af Dansk byggeri. Kvalitetssikringssystemet tilpasses den aktuelle sag efter bygherres krav og behov.

Sikkerhed & Arbejdsmiljø:

Vi tager medarbejdernes sikkerhed og sundhed seriøst. Derfor er alle medarbejdere med i virksomhedens sundhedsordning, der blandt andet tilbyder akutlægehjælp, fysioterapi, kiropraktor- og psykologhjælp. Til at varetage den daglige sikkerhedsfunktion for egne medarbejdere og underentreprenører har vi ansat

1 sikkerhedskoordinatorer, der altid er parat med den nyeste viden indenfor sikkerhed og sundhed.

Målet er at alle vores byggepladser til hver en tid kan modtage en grøn smiley fra arbejdstilsynet.

 

Ansvarlighed og bæredygtigt byggeri:

Vi har solid erfaring inden for byggestyring, byggerådgivning og bæredygtigt byggeri. Vores absolut stærkeste kompetencer er overblik og effektiv byggeledelse, og så er vi altid løsningsorienterede og handler hurtigt. Alt det, håber vi, vil gøre os til byggeriets foretrukne totalentreprenør og hovedentreprenør.

CONX er også en virksomhed med stærke værdier. Vi stræber efter at være byggeriets bedste arbejdsplads. Det stiller krav: Til arbejdsmiljøpolitik, til uddannelse og efteruddannelse, men også til hverdagen på vores arbejdsplads og samspillet med privatlivet – og til det sociale samvær, som vi gør meget ud af.

Hos CONX opfører vi meget gerne bæredygtigt byggeri. Det er et spørgsmål om ansvarlighed over for både vores kunder og de, der skal arbejde, leve og bo i de bygninger, vi opfører og renoverer.
En bygning holder i gennemsnit i op mod 130 år. I Danmark står byggeri for halvdelen af det samlede energiforbrug, mens private boliger står for en tredjedel. Med den viden i baghovedet er bæredygtigt byggeri ganske enkelt nødvendigt i fremtiden.

Bæredygtigt byggeri vil sige at bygge høj kvalitet – og med lavt forbrug af ressourcer. Forbruget af energi skal være lavt – både under opførelsen, og når byggeriets brugere flytter ind. Bæredygtigt byggeri kræver brug af de mindst forurenende byggematerialer med den mindst mulige skadevirkning på brugernes sundhed. Bæredygtigt byggeri er også godt indeklima med naturlig ventilation. Bæredygtigt byggeri er desuden et godt arbejdsmiljø for vores håndværkere, håndtering og bortskaffelse af byggeaffald og mindst mulig påvirkning af naboerne til de bygninger, vi opfører og renoverer.

At beskæftige sig med bæredygtigt byggeri kræver konstant opdatering af viden på området. Hos CONX følger vi derfor nøje bæredygtigt byggeri i Tyskland og Holland, hvor traditionerne med bæredygtigt byggeri rækker meget længere tilbage, end dem vi har herhjemme.

 

Økologisk byggeri:

Er byggeri, der udformes og anvendes i overensstemmelse med de på stedet givne klima- og naturforhold, og som både under opførelsen og i brug belaster miljøet mindst muligt. Der tages således hensyn til miljøforhold i forbindelse med byggematerialer, affald, beplantning, energi- og vandforbrug. Da langt den største miljøbelastning finder sted i driftsfasen, er brugernes adfærd afgørende for de samlede miljømæssige resultater.

Valget af byggematerialer har betydning for såvel bygningens indeklima som den omgivende natur. Gennem indeklimaanalyser undersøges de anvendte materialers indvirkning på brugernes sundhed, og i livscyklusanalyser opsummeres byggematerialernes miljøbelastninger på den omgivende natur fra det tidspunkt, materialerne udvindes som råstof, til de forarbejdes, anvendes, vedligeholdes og endelig deponeres eller genanvendes.

For at begrænse energiforbruget orienteres bygninger og vinduer bedst muligt i forhold til solindfaldet, og vinduesstørrelsen optimeres mht. solindfald og varmetab. Eventuelt etableres temperaturmæssig zoneinddeling af husene og genvinding af varmen i ventilationsluften. De største energibesparelser opnås dog ved at varmeisolere yderfladerne, herunder at anvende varmeisolerende vinduesruder. Fossile brændsler som kul, olie og naturgas erstattes om muligt med vedvarende energi. Med tæt bebyggelse anvendes færrest resurser til vejanlæg og ledningsnet.

Forbruget af vandværksvand mindskes med vandbesparende armaturer, og opsamlet regnvand (tagvand) bruges til fx toiletskyl og havevanding. Tilslutning til kloaknet kan i visse tilfælde undværes, da brugt vand enten direkte, hvis det er ufarligt, eller efter rensning, fx i rodzoneanlæg, føres tilbage til jorden/grundvandet.

Affald fra byggefasen, fx transportemballage og materialerester/-spild, begrænses og indgår i øvrigt i livscyklusanalyserne. I driftsperioden kan miljøbelastningen mindskes ved en udformning af bygninger og udearealer, der tillader nem og ordnet affaldssortering og genbrug.

Beplantning, herunder bl.a. alléer, haver, parker og boldbaner, har også betydning for økologisk byggeri. Friarealer trækker frisk luft ind i tætte bykvarterer og skaber levesteder for insekter, fugle og andet dyreliv samtidig med mulighed for rekreativ udfoldelse og lokalt producerede grøntsager. På den anden side kræver mange grønne områder øget arealanvendelse, større vej- og ledningsnet og dermed højere energiforbrug.

Det kan ikke generelt afgøres, hvilke byggeformer der er bedst i økologisk forstand. Der må i vidt omfang tages hensyn til lokale forhold og indstillingen hos brugerne.

 

Byøkologi:

Er samspillet mellem mennesker og natur i bymæssig bebyggelse, herunder det samspil, der er gennem naturlige og menneskeskabte energi- og materialestrømme.

Målet for byøkologi er en bæredygtig udvikling i bysamfundet. Udgangspunktet for byøkologi er det enkelte lokalområde, dvs. karréen, kvarteret, bydelen eller i princippet hele byen, samt stedets beboere og brugere. Herved adskiller byøkologi sig fra andre miljøstrategier, der tager udgangspunkt i et bestemt problem, produkt eller materiale. Midlet er helhedsorienterede løsninger, der ofte vedrører infrastrukturen: kloaknettet, varmeforsyningen, vandforsyningen, affaldssystemet osv. Helhedsorienteringen indebærer da, at der tages hensyn til den øvrige infrastruktur, den lokale fysiske struktur og de naturmæssige forhold, herunder den samlede miljøpåvirkning, samt beboernes hverdagsliv og den lokale organisering. Blandt løsningerne inden for byøkologi er passiv solvarme og anden alternativ energiforsyning, nedsivning og anden udnyttelse af regnvand, komposteringstoiletter, grøn spildevandsrensning samt inddragelse af beboerne i opgaver som vandbesparelse, genanvendelse, parkforvaltning, lokal kompostering og naturgenopretning.

 

Entreprenørfirmaet CONX er en alsidig virksomhed, der udfører alle opgaver både som hovedentreprenør, samt totalentrepriser inden for fagene:

 • Entreprenør.
 • Murer.
 • Tømrer.
 • Elektriker.
 • VVS.
 • Kloak.
 • Brolægning.
 • Jord og beton.

Vi henvender os til private, erhverv og boligforeninger på hele Sjælland

Vi står for en god og hæderlig kundebetjening,og ligger vægt på kvalitets og korrekt håndværksmæssigt udført arbejde, til konkurrencedygtige priser.

 

Totalentreprise og hovedentreprise til alle byggeprojekter:

Hos CONX, beliggende centralt i landet i Hundige og Skibby, påtager vi os gerne rollen som entreprenør for byggeprojekter for både private, selvbyggere og håndværksvirksomheder. Vi varetager både totalentreprise og hovedentreprise.

Varetagelse af hele projektet med totalentreprise:

Hvis du vælger at benytte dig af entrepriseformen totalentreprise, varetager vi hele byggeprojektet fra de første tegninger til det færdige og mangelfrie byggeprojekt. Vi udfører projektmaterialet (tegninger, beskrivelser og ingeniørprojekt med videre) ud fra dine idéer.

Vi klarer hele processen for dig, og du har kun én kontaktperson og én pris, du skal forholde dig til, når du vælger at benytte dig af totalentreprise hos os.

Med hovedentreprise slipper du for koordinering og planlægning mellem arkitekt, ingeniør og adskillelige andre håndværkerfag, og du overlader ansvaret og det overordnede overblik til os.

 

Fuldt overblik med hovedentreprise:

Hvis du vælger at benytte dig af entrepriseformen hovedentreprise, udfører vi byggeprocessen med udgangspunkt i dit projektmateriale og derefter fra første spadestik til den afsluttende og mangelfrie aflevering af byggeriet.

Ved hovedentreprise er vi ansvarlige for koordinering af arbejdet over for dig som bygherre, og du kan med denne entrepriseform koncentrere dig om byggeriet og overlade de resterende beslutninger til vores entreprenører.

​​Totalentreprise betyder, at du kun har én kontaktperson og én pris, og at du slipper for koordinering og planlægning mellem de forskellige håndværksfag, og at vi fungerer som ansvarlige for koordineringen af projektet.

Kontakt os for at høre nærmere om vores totalentreprise, eller for at høre hvordan vores entreprenører kan være med til at føre dit næste byggeprojekt ud i livet.

 

Vi er medlem af BYG GARANTI ordningen – Din garanti for korrekt udført håndværk.

Tlf.: 30963030                 Email: info@conx.dk

Our Projects

Meet Our People

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lacinia elementum velit, nec viverra nisi. Morbi gravida, massa sed dictum consectetur, turpis mi euismod elit, sit amet feugiat orci dui in felis. Duis purus ligula, consequat sit amet justo et, congue consectetur massa. Nullam adipiscing felis a sapien hendrerit ultrices. Curabitur fringilla sed odio eget tincidunt. Etiam quis sem ultrices, tincidunt leo sed, facilisis nunc. Proin vitae lectus diam. Nullam ut euismod tellus. Aliquam erat volutpat. Integer non elementum magna, eu tincidunt ante. Pellentesque vel orci augue. Donec eget lacus sit amet sapien posuere egestas. In quis mollis urna. Nam nec suscipit felis. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque id mauris orci.

 • All
 • Exterior
 • Interior

Testimonials

What People Say About Us

CONTACT US

Kontakt Info

Rammsvej 7 Hundige.
2670 Greve.

Danmark.

Egevej 21B.

4050 Skibby.

Danmark.

Stay In Touch

Don't Hesitate to Contact Us